ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

4 Aralık 2021 00:33:00

LİMİTED ŞİRKETLERİN HİSSE SATIŞLARINDA HANGİ HALLERDE GELİR VERGİSİ DOĞAR?

A-Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketlerde Hisse Devirleri Nasıl Yapılır?

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 595 Maddesi uyarınca;

1-Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır.

2-Tarafların imzaları noterce onanır.

3- Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.

4- Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin onayı reddedebilir.

5- Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir.

6- Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır.

7- Başvurudan itibaren 3 ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır.

 

         B-Limited Şirketlerin Hisse Devirlerinde Hangi Hallerde Gelir Vergisi Doğar?

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80'inci Maddesinin (4) Numaralı Bendi uyarınca gerçek kişilerin ortaklık hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar Değer Artışı Kazancı olarak vergilendirilir.

 

1-Gelir Vergisi (Değer Artış Kazancı) Doğmaması İçin Bir Süre Var mı?

 

Limited şirket hisse devirlerinde, gerçek kişilerde hissenin iktisap tarihi ile elden çıkarma (devir) tarihi arasında kaç yıl geçerse geçsin, daha yüksek bir bedelle satış yapılması halinde Gelir Vergisi Doğar. Diğer bir ifade ile Limited şirketlerde, hisse devri  için, şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç “Değer Artış Kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur.

Dolayısıyla, Gelir Vergisi doğmaması için 2 yıl veya 5 yıl elde bulundurma gibi bir süre bulunmamaktadır.

2-Limited Şirket Hisselerinin Satışında Alış Bedeli Nasıl Yükseltilebilir

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 81'inci Maddesinin Son Fıkrası uyarınca limited şirket hisselerinin satışında alış bedeli, satılan hisselerin, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Devlet istatistik Enstitüsü'nce belirlenen Yurt İçi Fiyat Endeksindeki artış oranında arttırılarak tespit edilir.

Hesaplamada, limited şirket hisselerinin alışının yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeks değeri ile satışın yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeks değeri kullanılarak iktisap bedeli gerçek değerine yükseltilir.

Endeksleme yapılabilmesi için endeksteki artış oranının %I0 veya üzerinde olması şarttır.

 

 

                              Satış Yapılan Aydan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE

Endekslenmiş Maliyet Bedeli = -------------------------------------------------------------------- x Alış Bedeli

                                           Alış Yapılan Aydan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları