ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

11 Mayıs 2021 00:10:00

A.Ş.’LER, HİSSE SENETLERİNİ NEDEN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRMEK ZORUNDADIR?

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ uyarınca;

            A- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsar, bu Tebliğdeki hükümleri uygulamak zorundadır.                                                 

B- Pay senetlerinin;

1-Bastırılması,

2-Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi,

3-Pay sahiplerine dağıtılması,

İşlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ayiçinde tamamlanır.

 C- Hamiline yazılı pay senetleri, yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılır. Yönetim kurulu kararında asgari olarak bastırılacak pay senetlerinin;

1-Adedi,

2-Tertibi,

3-İtibari değeri,

4-Temsil ettiği pay adedi,

5-Tutarı,

6-Grubu,

7-Şirket tarafından verilen sıra numarası,

8-Toplam pay adedi,

9-Toplam pay adedine karşılık gelen toplam pay bedeli

belirtilir.        

D- Pay senetleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirket tarafından bastırılır. Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesine konulur.

 

E-Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafındanMerkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Devralan tarafından şirkete başvurulması durumunda devir bildirimi şirket aracılığıyla yapılır.                       

F- Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi düzenlenirken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alır.

G- Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar gizli olup, ancak ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.                                         H- Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.        

İ-Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna elektronik yöntemlerle yapılan bildirim tarihi esas alınır.      

 

                       Kaynak:

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları