ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

24 Aralık 2020 09:22:00

VERGİ MAHKEMESİNDEKİ HANGİ VERGİ BORÇLARI AF KAPSAMINAGİRER?

7256 Sayılı Kanununun 3/13.Maddesi ile dava aşamasında olan vergi borçları için kısmi af getirilmiştir. Buna ilişkin açıklamalar 7256 Sayılı Tebliğin ( C ) bölümünde yapılmış olup, vergi mahkemesi aşamasındaki bazı vergi borçları için de yapılandırma getirilmiştir:

               A- Vergi Mahkemesindeki Hangi Vergi Borçları Af Kapsamına Girer? 

213 sayılı Kanunun “Kanun yolundan vazgeçme” başlıklı 379 uncu maddesinde “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlarile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açıkkararlarda;

  1. Kaldırılanvergi tutarının %60'ı, tasdikedilen vergi tutarının tamamıile tasdikedilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75'i,
  2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılantutarının %25'ive tasdikedilen tutarının %75'i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

Buna göre, Vergi Mahkemesi aşamasındaki aşağıdaki vergi borçları için yapılandırma bulunmaktadır:

 

              B-Müracaatlar Ne Zamana Kadar ve Nereye Yapılır?

 

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen firmaların, 31/12/2020tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekir.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80'inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır

 Örnek:

 (M) Moblya A.Ş. hakkında 2019/Haziran dönemi ile ilgili olarak yapılan bir vergi incelemesi sonucunda şu işlemler gerçekleşmiştir:

 

Mükellef, tarhedilen vergi ve cezalara karşı 20.04.2020 tarihinde vergi mahkemesinde dava açmış olup, dava henüz sonuçlanmamıştır.

Buna göre, mükellef 7256 Sayılı Yasa kapsamında yapılandırmadan yararlanamaz. Zira, vergi mahkemesi kararı olmadığından, kesinleşen bir vergi borcu bulunmamaktadır. 

Kaynakça:

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları