ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

6 Ocak 2021 00:19:00

İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMASI SÜRESİ NE KADAR UZATILDI?

4857 sayılı İş Kanunun işverenin işçiyi işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarması ile ilgili maddesi aşağıdadır.

Geçici Madde 10:  

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. 

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan 3aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle30.06.2021tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. 

30.12.2020tarihli, 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilenişverence işçinin işten çıkartılması yasağıile işverence işçinin ücretsiz izne çıkarılma süreleri 17.01.2021 tarihinden itibaren 2 ay (17.03.2021 tarihine kadar) uzatılmıştır. 

Yasal Dayanak:

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları