ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

1 Nisan 2020 08:57:00

GERİ KAZANIM KATILIM PAYLARI NE ZAMAN BEYAN EDİLMELİ VE ÖDENMELİDİR?

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan (plastik poşetler için

uygulana daha önceden başladığından, bunlar haricinde olan) ürünler
nedeniyle 01.01.2020 tarihinden itibaren piyasaya sürenler veya ithalatçıları
tarafından “Geri Kazanım Katılım Payı” mükellefiyeti başlamaktadır.
A) Ocak Ayına Ait Beyanlar Ne Zamana Kadar Yapılmalı ve Ödenmelidir?
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile diğer yükümlüler, Ocak - Haziran aylarını
kapsayan Birinci Dönem beyanlarını, 31.07.2020 günü sonuna kadar elektronik
ortamda verilerek, aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
B) Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı Nasıl Yapılacak?
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi
zorunluluğu getirilmiştir.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya
sürenler/ithalatçılar, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda
göndermek zorundadırlar. 
C) Geri Kazanım Katılım Payları Hangi Dönemlerde Beyan Edilecektir?
2872 sayılı Kanunun Ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu
yetkiye dayanılarak beyan dönemleri; 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç
aylık olarak belirlenmiştir.
2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.
2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve
diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın
son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi
gerekmektedir.

D) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri Hangi Vergi Dairesine Verilmelidir?
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi, 2872 sayılı Kanunun
ek 11 inci maddesi hükmü gereğince;
 Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi
yönünden bağlı olduğu,
 gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için
yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni
merkezi/işyerinin bulunduğu,
yer vergi dairesidir.
E) Beyan Dönemi İçerisinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin İşlem Olmaması
Halinde de Beyanname Verilecek mi?
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi
içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin
satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.
Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı
bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
F) Ocak ve Şubat 2020 Dönemi İçin Beyanda Bulunanlar, Tekrar Beyanname
Verecekler mi? Verilen Beyannamelerdeki Tutar, Ne Zaman Ödenecek?
Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı
aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere
ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.
Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri
kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları