ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

30 Mart 2020 08:57:00

FİRMALAR % 5'LİK KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANABİLİR?

A) Hangi Mükellefler, % 5’lik Vergi İndiriminden Yararlanabilir?

Aşağıda belirtilen mükellefler, vergi indiriminden yararlanabilir:
1- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri,
2- finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri
ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç Kurumlar vergisi mükellefleri.
B) Vergi İndiriminden Yararlanabilmenin Şartları Nelerdir?
1- Vergi Beyannameleri Süresi İçerisinde Verilmiş Olmalı
2- İkmalen, Re'sen veya İdarece Yapılmış Cezalı Tarhiyat Bulunmamalı 
3- Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Bulunmamalı
4- Kaçakçılık Suçuna Giren Bir Fiilde Bulunulmamış Olmalı
C) Vergi İndirimi Nasıl Uygulanacaktır?
Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i oranında
vergi indirimi tutarını hesaplayacaktır.
Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 2020 yılında verilecek yıllık beyannameler için
1.400.000 Türk lirasından fazla olamayacaktır.
D) Geçici Vergi Dönemlerinde Vergi İndiriminden Yararlanılabilir mi?
Yasal düzenlemede, Vergi İndiriminin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri
üzerinden hesaplanacağı belirtildiğinden; geçici vergi dönemleri itibariyle Vergi İndirimi
uygulanmayacaktır.
E) Ücret, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar Vergi İndiriminden
Yararlanabilir mi?
Vergi indiriminden sadece ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyanname veren
gelir vergisi mükellefleri yararlanabilmektedir. Bu nedenle Ücret, Menkul Sermaye İradı,

Gayrimenkul Sermaye İradı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gelir vergisi
mükellefleri vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.

Örnek-1:
İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin mükellefi olan (T) Motorlu
Araçlar A.Ş., 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemleriyle ilgili
1-Tüm beyannamelerini süresinde vermiştir,
2-Tüm vergilerini vadesinde ödemiştir,
3- 2018 yılında 2017 hesap dönemi ile ilgili yapılan bir vergi incelemesinde
vergi inceleme elemanlarınca şirket hakkında olumlu vergi inceleme raporu
düzenlenmiştir. Diğer bir ifade ile şirket hakkında herhangi bir vergi tarhiyatı ve ceza
kesme işlemi önerilmemiştir. Firma incelemeden temiz çıkmıştır.
4-Şirketin 2019 hesap dönemi matrahı 1.000.000.-TL’dir.
Buna göre şirketin maksimum yararlanabileceği Kurumlar Vergisi indirimi
şöyle hesaplanır:

Matrah ve VergilerTutar(TL)
Kurumlar Vergisi Matrahı1.000.000
Normal Kurumlar Vergisi (%22)220.000
İndirim Tutarı (200.000%5)11.000
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi209.000
Fiilen Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranı%20,9
Örnek-2:
Gaziantep Gazikent Vergi Dairesinin mükellefi olan (K) Halı A.Ş., 2017,
2018 ve 2019 hesap dönemleriyle ilgili
1-Tüm beyannamelerini süresinde vermiştir,
2-Tüm vergilerini vadesinde ödemiştir,
3- 2018 yılında 2017 hesap dönemi ile ilgili yapılan bir vergi incelemesinde
vergi inceleme elemanlarınca şirket hakkında 100.000.-TL Özel Usulsüzlük Cezası
kesilmesi önerilmiştir.
4-Şirketin 2019 hesap dönemi matrahı 2.000.000.-TL’dir.
Buna göre vergi incelemesi sonucunda şirket hakkında 100.000.-TL Özel
Usulsüzlük Cezası kesilmesi, şirketin %5 Kurumlar Vergisi indiriminden
yararlanmasına engel değildir. Zira, ilgili Kanun, Genel Tebliğ ve İç Genelge
uyarınca mükelleflerin kurumlar vergisi indiriminden yararlanması koşulları içinde
beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat
bulunmaması şart öngörülmüş ise de usulsüzlük, özel usulsüzlük yönünden bir şart
öngörülmemiştir.
Buna göre şirketin maksimum yararlanabileceği Kurumlar Vergisi indirimi
şöyle hesaplanır:

Matrah ve VergilerTutar(TL)
Kurumlar Vergisi Matrahı2.000.000
Normal Kurumlar Vergisi (%22)440.000
İndirim Tutarı (440.000%5)22.000
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi418.000
Fiilen Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranı%20,9

Örnek-3:
İzmir Alsancak Vergi Dairesinin mükellefi olan (B) Enerji A.Ş., 2017, 2018
ve 2019 hesap dönemleriyle ilgili
1-Tüm beyannamelerini süresinde vermiştir,
2-Tüm vergilerini vadesinde ödemiştir,
3- 2018 yılında 2015 hesap dönemi ile ilgili yapılan bir vergi incelemesinde
vergi inceleme elemanlarınca şirket hakkında 500.000.-TL Kurumlar Vergisi
önerilmiştir.
4-Şirketin 2019 hesap dönemi matrahı 8.000.000.-TL’dir.
Buna göre vergi incelemesi sonucunda şirket hakkında 2015 hesap dönemi
ile ilgili olarak 500.000.-TL Kurumlar Vergisi tarhiyatı önerilmesi, şirketin %5
Kurumlar Vergisi indiriminden yararlanmasına engel değildir. Zira, ilgili kanun
maddesi uyarınca mükelleflerin kurumlar vergisi indiriminden yararlanması koşulları
içinde indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl(2019) ile bu yıldan
önceki son 2 yılda(2016 ve 2017 yıllarında) beyana tabi vergi türleri itibariyle
ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması şart
öngörüldüğünden, 2015 hesap dönemi ile ilgili bir vergi tarhiyatı indirimin ihlaline
neden olmamaktadır.
Buna göre şirketin maksimum yararlanabileceği Kurumlar Vergisi indirimi
şöyle hesaplanır:
Matrah ve VergilerTutar(TL)

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları