ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

18 Aralık 2020 00:09:00

  İHRACATLA İLGİLİ KUR FARKLARI NE ZAMAN VE NASIL HESAPLANIR, NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

 

A-İhracat Hasılatı (601-YURT DIŞI SATIŞLAR), Hangi Tarihteki Döviz Kuru Esas Alınarak Hesaplanır? 

Katma Değer Vergisi Kanununun 12/1 inci maddesi uyarınca ihracat tesliminin gerçekleştiği tarih, malın Türkiye'de Cumhuriyeti Gümrük Hattından çıkarak bir dış ülkeye ulaştığı tarihtir. Bu tarihe “İntaç Tarihi”denir.

Yine, 1 Nolu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II-A-1.1.1.” bölümüne göre; “ Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin “kapanma tarihini içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir. İhracat işlemleri iç gümrüklerde yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin sınır gümrüklerince kapatıldığı tarih, ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.

Bu nedenle, ihracat işlemlerinde malın gümrük bölgesinden çıktığı tarih itibariyle satış gerçekleştiğinden gelirin de bu tarih itibariyle tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi gerekir. Bu bakımdan, ihracat işlemlerinde faturanın öncedüzenlenmiş olmasının kurumlar vergisi açısından gelirin elde edildiği döneme etkisi bulunmamaktadır. Bu durumda, şirketin sözü edilen ihracatından doğan gelirinin (601-YURTDIŞI SATIŞLARIN)hesaplanmasında, malın gümrük bölgesinden çıktığı tarihin (intaç tarihinin)esas alınması ve ihracat tutarının (601-YURTDIŞI SATIŞLARIN)hesaplanmasında intaç tarihinden önceki günün Merkez Bankası kapanış alış kurunun dikkate alınması gerekir.

 601-YURTDIŞI SATIŞLARINhesaplanmasında doğru ve yanlış olan bazı uygulamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

B-İhracat Teslimleri İle İlgili Kur Farkları Ne Zaman ve Nasıl Hesaplanır?

 

1-İhracat bedeli, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki(intaç tarihinden bir gün önceki) cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir,

2-Tahsil tarihinde,vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih(intaç tarihi) ile ihracat bedelinin tahsil tarihiarasındaki dönem için kur farkları hesaplanır.

3- İhracatın gerçekleştiği intaç tarihi ile ihracat bedelinin tahsil edilen kısmı aynı Geçici Vergi Dönemi içinde ise, tahsil edilen kısım için tahsil tarihinde; tahsil edilmeyen kısmı için ise Geçici Vergi döneminin sonundakur farkı hesaplanır.

 

C-İhracat Teslimleri İle İlgili Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilir?

 

1-Aynı Hesap Dönemi İçindeki Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilir?

 

I Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca ihracatla ilgili hesap dönemi içindeortaya çıkan kur farkı gelirleri"601- YURT DIŞI SATIŞLAR"hesabına aktarılır.

Yine, ihracatla ilgili hesap dönemi içindeortaya çıkankur farkı giderleriise, yurtdışı satışlarını azaltan bir işlem olduğu için  “612 DİĞER İNDİRİMLER”hesabında izlenir.

 

2-Takip Edilen Hesap Dönemlerinde Ortaya Çıkan Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilir?

 

I Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca ihracatla ilgili hesap döneminden sonraortaya çıkan kur farkı gelirleri646. KAMBİYO KARLARI” hesabına kaydedilir.

Yine, aynı Tebliğ uyarınca ihracatla ilgili hesap döneminden sonraortaya çıkan kur farkı giderleri656. KAMBİYO ZARARLARI” hesabında izlenir.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları